• contrast
  • lettergrootte
    Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Ondernemingsraad (OR)

De Ondernemingsraad (OR) van Cello vertegenwoordigt de medewerkers. De OR overlegt met de Raad van Bestuur over het algemene beleid en het personeelsbeleid. De OR is ingesteld op grond van de Wet op de Ondernemingsraden.

 

Wat doet de OR?

De OR geeft op een deskundige en verantwoordelijke wijze proactief vorm aan medezeggenschap en houdt daarbij rekening met collectieve belangen van alle betrokkenen. Zes keer per jaar is er overleg  met de Raad van Bestuur. Daarbij komen onderwerpen aan de orde als: functiebeschrijvingen, ontwikkelmogelijkheden voor medewerkers en personele regelingen zoals reiskosten en vakantiedagen.

 

Om standpunten te bepalen, heeft de OR regelmatig contact met de achterban: alle medewerkers van Cello. Bijvoorbeeld via vragen per e-mail of tijdens klankgroepbijeenkomsten.

 

Iedereen op de hoogte

Van iedere overlegvergadering maakt de OR notulen, die naar alle werkplekken gaan. Daarnaast publiceert de OR een informatiebulletin; een soort van korte weergave van alle gesprekspunten. Ook dit bulletin wordt naar alle werkplekken gestuurd. Zodat iedereen op de hoogte is – én blijft.

 

Samenstelling

De OR bestaat uit vijftien leden, van wie drie leden het dagelijks bestuur vormen.

Elke drie jaar worden er verkiezingen georganiseerd. Leden mogen zich herkiesbaar stellen.

 

Meer weten?

De OR is op maandag en dinsdag tussen 9.00 en 16.30 uur telefonisch te bereiken op (088) 345 10 50. Of stuur een e-mail naar or@cello-zorg.nl.