Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) van Cello overlegt met de Raad van Bestuur over het algemene- en personeelsbeleid en vertegenwoordigt de medewerkers. De OR is ingesteld op grond van de Wet op de Ondernemingsraden.

 

Wat doet de OR?

De OR geeft op een deskundige en verantwoordelijke wijze proactief vorm aan medezeggenschap en houdt daarbij rekening met collectieve belangen van alle betrokkenen. Ten minste zes maal per jaar overlegt de OR met de raad van bestuur. Daarbij worden onderwerpen besproken als functiebeschrijvingen, de mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en personele regelingen zoals reiskosten en opnemen van vakantiedagen.

 

Om standpunten te bepalen neemt de OR regelmatig contact op met de achterban. Het kan zijn dat vragen gesteld worden per e-mail. Maar ook klankbordgroepbijeenkomsten zijn mogelijk.

 

Achterban informeren

Van iedere overlegvergadering worden notulen gemaakt. De vastgestelde notulen stuurt de OR naar alle werkplekken. Daarnaast publiceert ze een informatiebulletin; een soort van korte weergave van alle gesprekspunten. Ook dit bulletin wordt naar alle werkplekken gestuurd.

 

Samenstelling

De OR bestaat uit vijftien leden, van wie drie leden het dagelijks bestuur vormen.

Elke drie jaar worden er verkiezingen georganiseerd. Leden mogen zich herkiesbaar stellen.

 

Meer weten?

De OR is op maandag en dinsdag tussen 9.00 en 16.30 uur telefonisch te bereiken op (088) 345 10 50.

Of stuur een e-mail naar or@cello-zorg.nl