Focus op jeugd

De positie van jeugd verschilt op een aantal onderdelen van die van volwassenen en dit vraagt om een verbijzondering van het beleid voor jeugd.

Focus op jeugd doen we samen met jeugdigen, ouders, medewerkers en cliëntenraden jeugd. Maar ook belangrijke stakeholders uit het jeugddomein betrekken we bij het tot stand komen van een notitie meerjarenbeleid Jeugd.

Hiervoor is een aanzet gegeven tijdens de studiedag van 12 september 2016 (zie fotoboek). Vervolgens hebben vier werkgroepen hieraan een vervolg gegeven. Het streven is in januari 2017 het visiedocument als bouwsteen voor MJB gereed te hebben zodat we ermee aan de slag kunnen.

 Vanuit het MJB Cello zijn al 5 thema’s benoemd die naar onze mening komende jaren extra aandacht vragen.

  1. Samenwerking in de driehoek kind–ouders–begeleiders versterken.
  2. Zorg delen. Hoe kunnen we de zorg delen/hoe kunnen we de zorg voor gezinnen verlichten.
  3. Voor wie is Cello Jeugd? Op welke doelgroepen wil Cello Jeugd zich de komende jaren richten.
  4. Jeugd en expertise/behandeling. Welke expertise/behandeling wordt geboden binnen de verschillende ondersteuningsvormen.
  5. Innovatie: samenwerken en vernieuwen moet! Er wordt van ons verwacht dat we meer doen met minder middelen, dat kan alleen als we dingen anders doen. Binnen het jeugddomein gaat het hierbij vooral om samenwerken met kinderopvang, onderwijs andere gespecialiseerde instellingen.