• contrast
  • lettergrootte
    Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Wet zorg en dwang – (On)vrijwillige zorg

Bij Cello vinden we eigen regie en zelf keuzes maken erg belangrijk. We streven altijd naar afspraken waar iedereen het mee eens is. Alleen als er echt sprake is van ernstig nadeel, grijpen we in. In de Wet zorg en dwang die vanaf 1 januari 2020 geldt, staan regels wanneer dat mag. De wet geldt voor alle cliënten van Cello.

 

De Wet zorg en dwang (Wzd) is een wet die op 1 januari 2020 van start is gegaan. De wet regelt de rechten van mensen wanneer zij onvrijwillige zorg ontvangen. Het gaat om de zorg die de cliënt niet wil. Het gaat over kleine en grote dingen, van een rolstoel op de rem zetten tot opgesloten worden. In de wet heet dit onvrijwillige zorg. De wet geldt voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening zoals dementie. En geldt op alle plekken waar onvrijwillige zorg nodig is, zoals in woningen en dagbesteding. Een cliënt krijgt de zorg die is afgesproken in het zorgplan. Is de cliënt of zijn vertegenwoordiger het echt niet eens met een deel van deze zorg? Dan gaan ze samen op zoek naar een oplossing. Als dat niet lukt, moet eerst een start gemaakt worden met het stappenplan.

 

[Toevoeging januari 2024:]

 

Cello volgt standpunt VGN
Eind 2022 bleek na een uitgebreide evaluatie dat de Wzd moeilijk uitvoerbaar is in de praktijk. Het ministerie van VWS werkt aan een voorstel om de wet te verbeteren. Voordat de aangepaste wet werkelijkheid is, kan jaren duren. Daarom zijn in overleg met vertegenwoordigers van vele landelijke zorgorganisaties bestuurlijke afspraken gemaakt om de uitvoerbaarheid van de Wzd te verbeteren. Eind 2023 heeft de VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) aan de minister voor Langdurige Zorg en Sport aangegeven de bestuurlijke afspraken over de Wzd NIET te steunen. Aan leden van de VGN is gevraagd om duidelijk en transparant aan te geven of zij de bestuurlijke afspraken al dan niet volgen. Cello heeft besloten de bestuurlijke afspraken niet te volgen. Naar onze inschatting is het de vraag of de inspanningen (tijd, energie, communicatie) die nodig zijn om de bestuurlijke afspraken te implementeren daadwerkelijk winst opleveren in verhouding tot de opbrengsten voor medewerkers, cliënten en verwanten. Dit betekent dat we de huidige wetgeving blijven volgen én de afspraken zoals deze eerder zijn gemaakt over de toepassing van artikel 2.2 binnen Cello. 

 

Wat vinden we bij Cello belangrijk
Cello onderschrijft de ambities van de bestuurlijke afspraken. Net als de VGN ziet Cello graag dat de administratieve lasten verder teruggedrongen worden en in dialoog met de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger gehandeld kan worden in de geest van de wet. We ondersteunen de oproep van de VGN om tot een verdergaande vereenvoudiging van de wet te komen, zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de rechtspositie van de cliënt.

 

In ons Mensbeeld staat hoe we bij Cello naar mensen kijken. We vinden eigen regie en zelf keuzes kunnen maken erg belangrijk. Onze focus ligt op de kwaliteit van leven voor iedere cliënt. We sluiten aan, gaan uit van gelijkwaardigheid en bepalen niet vóór de cliënt. Daarom gaan we in gesprek met de cliënt en/of vertegenwoordiger. Ons uitgangspunt is dan ook ‘vrijwillige zorg, behalve wanneer het niet anders kan’. 

 

Wat is de Wet zorg en dwang?

 

Cliëntenvertrouwenspersonen (CVP)

 

Alle informatie over de Cliëntenvertrouwenspersonen bij Cello vind je op deze pagina >>