• contrast
  • lettergrootte
    Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

De Centrale Verwantenraad van Cello is op zoek naar nieuwe leden!

We zijn op zoek naar verwanten, die willen meepraten en meedenken over allerlei onderwerpen die er binnen Cello spelen. De Raad komt op voor de gemeenschappelijke belangen van cliënten van Cello.

 

Over de CCVR

Cello heeft een Centrale Cliënten- en Verwantenraad (CCVR) die bestaat uit twee deelraden: een centrale verwantenraad (CVR) en een centrale cliëntenraad (CCR).

 

Op basis van onze visie op medezeggenschap gaan we bij Cello in dialoog en maken we ruimte voor ieders perspectief: dat van de cliënt, de medewerker en de ouder/verwant. Vanuit een goede balans en ieders perspectief dragen we samen bij aan de kwaliteit van leven voor iedere cliënt. De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 (Wmcz) is daarvoor de wettelijke basis.

 

De Centrale Verwantenraad (CVR) bestaat uit maximaal 12 leden. Leden van de CVR worden benoemd door de Raad van Bestuur voor een periode van 4 jaar (herbenoeming voor een 2e periode is mogelijk). De CVR vertegenwoordigt de cliënten (samen met de Centrale Cliëntenraad) vanuit zo verschillend mogelijke perspectieven.

 

De Raad van Bestuur, Centrale Verwantenraad (CVR) en Cliëntenraad (CCR) werken nauw samen. Van de leden wordt verwacht dat zij zich positief kritisch opstellen en op deze manier de ingekomen stukken behandelen. 

 

Over wat voor onderwerpen gaat het? 

Denk aan: kwaliteit van zorg, financieel beleid, het algemeen huisvestingsbeleid, plaatsingsbeleid, organisatorische wijzigingen, duurzame samenwerking en nog veel meer.

 

Wat ga je doen?

Ten eerste functioneren we als een klankbord, sparringpartner. We denken kritisch, maar opbouwend mee inzake beleidsvoornemens, nieuwe ontwikkelingen en beheer. Als lid ben je oplossingsgericht en kun je onderwerpen vanuit breed perspectief zien en bespreken.

 

Ten tweede heeft de C(C)VR medezeggenschap bij bepaalde onderwerpen. Deze zijn bij wet vastgelegd en variëren van meedenken, advies geven tot instemmingsrecht. Dit is per onderwerp verschillend.

Als laatste kunnen wij zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor Cello en de cliënten van belang zijn.

 

Passen wij bij elkaar?

De CVR komt graag in contact met betrokken verwanten. We missen op dit moment leden met specifieke kennis en ervaring op het gebied van financiën, huisvesting en juridische zaken. 

Wanneer je over dit soort kennis beschikt, maar slechts beperkt beschikbaar bent, dan is het ook mogelijk om alleen deel te nemen aan een commissie die een specifiek onderwerp behandelt. 

 

We zoeken vooral mensen die:

  • Betrokken zijn bij de zorg en geïnteresseerd zijn in wat er binnen Cello gebeurt. Het belang van de cliënten staat voorop en je bent in staat breed te kijken;
  • Goed contact kunnen onderhouden met de achterban om te signaleren wat op de vergadering besproken zou moeten worden;
  • Een professionele houding tonen. Dit betekent voorbereiding door vergaderstukken te lezen en een actieve bijdrage te leveren aan vergaderingen. Er wordt negen keer per jaar in de avonduren vergaderd (drie keer intern overleg, zes keer een overlegvergadering met de Raad van Bestuur). Met de Raad van Toezicht wordt tweemaal per jaar overlegd.
  • Het leuk vinden en tijd hebben om deel te nemen aan Cello- activiteiten zoals locatiebezoeken, bijeenkomsten van Cello, vergaderingen op specifieke thema’s, etc.

 

Wanneer je dit hebt gelezen en je bent enthousiast geworden over het werk van de CVR, of je hebt nog aanvullende vragen, dan kan je contact opnemen met de CVR op het e-mailadres: cvr@cello-zorg.nl 

 

—-

 

Sandra Jeurissen:

“Ik ben lid geworden van de CVR omdat ik het belangrijk vind dat ook cliënten zonder taal ‘gehoord’ worden bij Cello. Mijn zoon heeft een ernstige verstandelijke beperking en kan niet in woorden vertellen hoe hij de zorg ervaart. En dat geldt voor heel veel cliënten binnen Cello. Die groep cliënten geven wij een stem.
Het is ook gewoon heel leuk om mee te mogen praten en denken over alles wat er binnen Cello gebeurt. Er komen heel veel onderwerpen langs, maar uiteindelijk vragen we ons in de CVR altijd af: Wat betekent dit voor de cliënten van Cello? Wat betekent dit voor mijn kind, mijn broer of zus?”